Ukázka osobního horoskopu 2

Sabina

Foto je pouze ilustrační
Foto je pouze ilustrační
Jedná se o velmi silnou osobnost, která si dokáže jít za svým cílem, překonávat překážky a snadněji dosahuje úspěchu. Lze ji označit za přemýšlivého a praktického intelektuála s kontaktem s realitou, který chce vytvářet něco smysluplného a zajímá se o dění kolem sebe. Je spíše introvertního zaměření. Její život je více uzavřený, soukromý a soustředěný převážně na sebe - své nitro, tělo, myšlenky. Své okolí vnímá velmi subjektivně. Je myšlenkově a materiálně nezávislá. Na jednu stranu si vystačí sama se sebou a dokáže se vymezit a prosadit vůči druhým lidem, na druhou stranu má silnou potřebu žít v míru a harmonii s "někým" (nebýt sama) a dokáže se ostatním lidem přizpůsobit a dělat kompromisy. V životě potřebuje hodně prostoru a svobody. 

Je houževnatá, vytrvalá a cílevědomá. Je orientována spíše materiálně a prakticky, věnuje se činnostem, které pro ni mají smysl. Můžeme ji označit za spolehlivou, systematickou osobu, která v životě potřebuje strukturu a řád. Potřebuje opěrné body a dokáže je poskytnout i druhým. Je vysoce etická, dbá na spravedlnost a uznává mravní zásady a zákony společnosti. Chtěla by žít v míru, v harmonické společnosti, kde nikdo není poškozen či znevýhodněn.

Objevují se u ní tvůrčí, ale i destruktivní sklony. Vůči temným, destruktivním a nebezpečným stránkám života je velmi vnímavá. Má "nos" na jevy, jako jsou: sexuální pudy, hněv, nepřátelství, agresivita, ... Primitivní a instinktivní sklony své povahy musí nejprve přijmout za vlastní a poté je pozitivně přeměnit a usměrnit. Pokud si je nepřizná, může si do života přijmout vnější destruktivní sílu, může vyprovokovat k takovému chování druhé (např. přimět partnera, aby ji opustil nebo vedoucího, aby jí dal výpověď z nenáviděného zaměstnání, místo toho, aby tato rozhodnutí učinila sama). Své životní krize však dokáže využít k plodné práci. Je schopna čas od času radikálně změnit způsob života.

Jedná se o člověka inteligentního, komunikativního, který má potřebu uplatnit svůj intelekt a má potřebu nad věcmi přemýšlet. Většinou má jasné názory, které ráda předává dál (pozor na to, aby nepoužívala zbytečně mnoho slov), snaží se inspirovat ostatní (může pracovat např. jako učitel, či pracovat s lidmi, které může vést a poučovat). Někdy je těžké s takovými lidmi diskutovat neboť nenaslouchají ostatním. Duševně může zůstat provždy mladá a uchovat si svěžest a otevřenost vůči světu. Je zvídavá, má přirozenou potřebu rozšiřovat své znalosti studiem, čtením či cestováním, díky čemuž má široký rozhled. Má bohatou slovní zásobu a talent na jazyky. Umí se krásně vyjadřovat, je kultivovaná při písemném i mluveném projevu. Má rovněž sklony k přírodovědnému myšlení a matematice. Její založení je racionální, upřednostňuje zdravý lidský rozum. Většinou si věci nejprve dobře promyslí a teprve potom jedná. Snaha vše pečlivě promyslet, může vést k váhavosti a nerozhodnosti. Její myšlení je spíše konzervativnější se sklony k pesimismu, i když dokáže občas přijmout i nové názory.

S největší pravděpodobností bude mít malou sebedůvěru. Budou ji trápit pochybnosti o ní samé, nevěří si, klade na sebe vysoké požadavky. Může se cítit nemilovaná, nehezká, sama. Může mít potřebu být neustále ujišťována, že si jí druzí váží. Přestože je velmi inteligentní, může mít o své inteligenci pochybnosti. Není si jista, v čem spočívá její vnitřní hodnota, mnohdy není schopna ocenit své vrozené přednosti. Sebevědomí jí ubírají vlastní pochybnosti nebo další osoby, ke kterým se citově upíná.

Pokud se nenaučí mít ráda sama sebe, bude se snažit přimět ostatní, aby to dělali za ni. Hrozí nebezpečí, že se bude chovat koketně a její chování může být doslova falešné. Pokud se ale naopak naučí vážit si sama sebe, bude si vážit i druhých lidí a potom dokáže navázat vztahy k ostatním lidem citlivým a jemným způsobem.

Ostatním lidem se může jevit jako málo citlivá a emotivní. Vyšší citlivost (někdy až přecitlivělost) se objevuje pouze ve vztazích k blízkým lidem a především k partnerovi. Její rozum je odtržen od citového života, což způsobuje, že nedokáže přiměřeně vyjádřit své pocity. Ostatní lidé proto její pocity a emoce neakceptují, protože o nich ani netuší, což může vést k problémům v mezilidských vztazích a komunikaci. Ve vztazích bývá zpočátku strohá, střízlivá a opatrná, bojí se zklamání. Své city dokáže projevit až ve chvíli, kdy má jistotu, že ji partner nezraní. Emoce související s ostatními lidmi (především partnerem) mohou být vnímány jako životně důležité až ohrožující. Objevuje se potřeba řešit situaci jakýmkoliv způsobem, často neadekvátně. Buď na stav ohrožení nedokáže reagovat dostatečně rychle (může strnout, mlčet, je neschopna se bránit nebo vyhledat pomoc) - to může vést k tomu, že dále setrvává ve stavu, který ji psychicky nebo fyzicky ničí. Nebo naopak reaguje cholericky - hned jedná, živě diskutuje a neváhá svá slova či výhružky vzápětí uskutečnit. Může jednat podrážděně i tam, kde v podstatě o nic nejde. Může ubližovat těm nejbližším nebo provokovat ostatní, dokud jí neposkytnou záminku k prudší reakci.

V jejím životě se objevují neopodstatněné strachy a obavy, které plynou z jejího podvědomí (např. strach ze ztráty kontroly, strach uvolnit se, podřídit se, ale i jiné neidentifikovatelné strachy). Má rovněž strach z jakýchkoliv změn (pramení to z jejího strachu ze smrti - při každé změně něco umírá a něco nového vzniká). Pokud nevyužije svoji energii k dalšímu růstu, může se obrátit navenek v podobě výpadů vůči druhým nebo dovnitř v podobě sebeničivých tendencí. V jejím životě se ovšem mohou opravdu vyskytovat i skryté starosti a těžkosti či tajní nepřátelé, kteří jí hází klacky pod nohy.

Okolí v době svého dětství vnímala jako nepřátelské a nebezpečné (i když je možné, že se podvědomě snaží ho zidealizovat), díky tomu může být nejistá při komunikaci s ostatními lidmi. Její rané dětství v ní pravděpodobně zanechalo pocit, že život je boj, proto může žít v očekávání katastrofy. Sourozenci pro ni mohli být břemenem a omezením. Mezi sourozenci a vrstevníky mohla vzniknout soupeřivost. Pravděpodobně se již od dětství cítila odlišná od ostatních, vlastní rodina jí neposkytla pocit opravdové sounáležitosti. Otec buď chyběl, byl nepřítomen nebo se z rodiny vytrácel a znovu navracel. Pravděpodobně si ho v dětství idealizovala, později následoval pocit procitnutí a zklamání. Matku lze označit za kritickou a rovněž pořádkumilovnou. Na své vlastní děti bude mít náročné požadavky, děti musejí být samostatné.

Nízké sebevědomí oslabuje její autoritu. V páru se potom stane tím slabším, kdo je nucený ustupovat, podřizovat se a následně je ve vztahu nespokojen. Může se dokonce dostat do role ponižovaného a utlačovaného. Objevuje se zde nebezpečí, že se bude snažit vyhovět každému (bude přehnaně přizpůsobivá ve vztahu k potřebám ostatních) a ztratí sama sebe. Je naladěná podle toho, kdo se vedle ní nachází. Druzí lidé ovlivňují její rozpoložení a tím i rozhodnutí. Mají vliv na její dobrou a špatnou náladu. Může se zdát, že občas nemá vlastní názory a podléhá cizím vlivům. Může mít problém hovořit o něčem nepříjemném, i když je nutné to vyřešit. Z obavy, aby si to s druhými nerozházela, zamete tyto nepříjemné věci pod koberec. Může věci záměrně přikrašlovat, což ostatní mohou brát jako pokrytectví či přímo lhaní.

K potenciálnímu partnerovi buď přistupuje velmi rozhodně, čímž ho může odehnat, nebo naopak hledá někoho asertivního, přímého a rozhodného, ke komu by mohla vzhlížet (případně ho poslouchat) a doufá, že ji zbaví nutnosti samotného rozhodování. Její milostné vztahy mohou být komplikované, ne vždy šťastné. V partnerském vztahu může prožívat velké citové výkyvy a změny, případně si může najít neklidného, nestálého a citově proměnlivého partnera. Ve vztazích klade velké nároky na partnera (přenáší na něj své představy o ideálním příteli), a když jim partner nedokáže dostát, cítí se zklamaná a má k němu kritické výhrady. Přestože jednoznačně touží po navázání vztahu, může dokonce potlačit svoji potřebu blízkosti druhého člověka a zůstat osamělá. Při velkém zklamání může její srdce "zkamenět". Ve vztazích preferuje jistotu, stabilitu a věrnost, chce lásku navždy. Ve vztahu hledá především citovou jistotu a komfort. Projevují se u ní majetnické sklony, je žárlivá, může mít sklony k manipulaci. V partnerských vztazích může docházet k rozepřím a soupeření. Nebo naopak mohou partneři vytvořit živí vztah a vzájemně se podněcují, aniž by omezovali jeden druhého. Zajímá ji i sexuální problematika.

V mládí vyhledávala starší partnery s větším věkovým rozdílem, ve starším věku již dává přednost partnerům mladším. Pozor v partnerovi může hledat matku. Milostný vztah může navázat s někým, s kým se setká v nějaké skupině nebo je seznámí přátelé. Manželství uzavře především proto, že přináší materiální výhody, finanční výhody nebo tělesnou blízkost. Je zde předpoklad několika manželství. Dá se předvídat rozvod nebo nutnost současně zastávat i roli partnera.

Hodně pozornosti věnuje péči o vlastní tělo (někdy i přehnaně). Její vitalita je menší, regenerace těla slabší, může rychleji stárnout a trpět nemocemi. Má relativně málo energie, která se projevuje nárazově. City a impulsy se velmi silně projevují tělesně (např. bolest hlavy, nevolnost, ...) - je nutno je nějakým způsobem projevit - jinak může dojít ke zkratu a erupci. Pokud své pocity dlouhodobě potlačuje, psychicky se ničí, což se projeví v jejím zdravotním stavu. Měla by si dávat pozor na dýchací a nervový systém. Rovněž se mohou objevovat potíže s trávením, ledvinové a žlučové kameny či kloubní sedimenty. V pozdějším věku problémy s vlasy nebo nehty, je třeba si dávat pozor na úrazy kostí nebo kloubů (především kolenních). Může docházet k poruchám hybnosti. Je zde možnost nižšího krevního tlaku.

V materiálně-finančních záležitostech nikomu nedůvěřuje - snaží se je mít sama pod kontrolou. Má cit pro finanční a podnikatelské operace. Zaujímá konzervativní a opatrnou životní filozofii, je hloubavá, opatrná a brání se riskování. To většinou vede k postupnému nárůstu majetku, prosperitě a zajištění. Inklinuje k pevnému zázemí a domu, který se snaží zvelebovat. Má ráda kvalitu a klasický styl, věci, které mají trvalou hodnotu. Je ráda doma, neboť tam má svůj klid a soukromí. Tam se cítí svým vlastním pánem, naprostým vládcem a touží se tu prosadit (možná i trochu dirigovat ostatní). Peníze a majetek jsou pro ni velmi důležité, objevuje se u ní zvýšená touha vlastnit, někdy může chtít stále víc a víc (zejména, když to druzí již mají). Je šetrná a peníze se snaží hromadit. (Vedou ji k tomu různé důvody: peníze jí přinášejí pocit moci, či plnohodnotnosti v očích ostatních; jsou klíčem k ráji; nebo může mít strach, že existuje temná síla, která se ji snaží o peníze připravit a zůstane bez střechy nad hlavou apod.)

Občas se u ní přesto mohou projevit sklony k rozhazovačnosti či neuváženým investicím. Pozor na to - peníze dokáže nabýt, ale i pozbýt. Mohou se u ní vyskytovat náhlé vzestupy a pády v majetkové a finanční sféře. Často může být vystavena změnám, které naruší její pocit bezpečí. Měla by řádně prostudovat všechny smlouvy (mohou hrát v jejím životě důležitou úlohu), než je podepíše. Mohla by být nesmyslně štědrá nebo se nechat okrást či podvést.

Většinou chce pracovat samostatně. Ve vztahu se spolupracovníky se mohou vyskytovat problémy. Při konfliktech v zaměstnání spíše ustoupí. Pokud se ovšem kolegům děje nějaké bezpráví, pravděpodobně se jich zastane. Její identita závisí do jisté míry na kariéře a výsledcích dosahovaných při výkonu povolání. Chce, aby ji ostatní viděli jako skvělého, inteligentního a schopného pracovníka. Chce být obdivována a měla by si tyto ambice přiznat a alespoň zčásti je uspokojit. V jejím životě se může objevit konflikt mezi rodinným a soukromým životem a profesionální kariérou. Pokud nenaplní svoji vlastní kariéru, hledá partnera mezi vysoce postavenými a úspěšnými muži. Co se týče její kariéry, měla by si položit otázku, zda to všechno dělá opravdu pro sebe nebo se snaží naplnit touhu své matky, případně zda se nesnaží svoji matku napodobit. Může se jí stát, že se musí v průběhu života naučit pracovat v úplně novém oboru, než pracovala. Vhodným povoláním (ale i koníčkem) je kromě vyučování i psaní, vydavatelská a přednášková činnost, obchodní činnost (i mezinárodní obchod), administrativa či doprava. Úspěchy by mohla zaznamenat i v politice, právu, psychologii, náboženství i "okultních" vědách (má silnou intuici, snadno vycítí atmosféru kolem sebe, mohli by se objevit i jasnozřivost či prorocké nadání; na druhou stranu se u ní může objevit neochota překročit své hranice a připustit něco iracionálního).

Někdy je nucena omezit zábavu nebo vztahy kvůli jiným povinnostem (dává přednost práci před zábavou). Nemá a nevyhledává ani příležitosti k zábavě. Požitkům a lásce přikládá malý význam, nedává jim v životě příliš prostoru, její schopnost se spontánně radovat, užívat si života a vidět jeho příjemné stránky je slabší. Je nucena přinášet oběti v oblasti tvůrčí činnosti, je možné, že přináší oběti v souvislosti s dětmi. Přesto jsou zkušenosti s dětmi pro její duchovní růst velmi důležité. Je vybíravá, co se týče přátel, ale její vztahy mají dlouhodobější charakter. Má ráda společnost menšího počtu lidí, táhne ji to k přátelům, se kterými si intelektuálně rozumí, mají stejné hodnoty a zájmy jako ona a se kterými může diskutovat. Má ráda přírodu, zvířata, hudbu. Ráda cestuje. Cesty by si měla raději předem pečlivě naplánovat, přesto musí počítat i s nepředvídatelnými událostmi, které se na cestách mohou objevit.

Je možné, že na své štěstí bude čekat relativně dlouhou dobu.